Page 6 - Tóm Lu?c L?ch S?
P. 6

Đặc San Nha Kỹ Thuật / BTTM / QLVNCH – 2010

của Tổng Thống Ngô Ðình Diệm và ông Cố    Phòng 35 có nhiệm vụ tổ chức và chỉ
Vấn Ngô Ðình Nhu.
                        huy hành quân, huấn luyện cán bộ,
        Đại Tá Lê Quang Tung       thanh tra các Trung Tâm Huấn Luyện
                        cùng gởi nhân viên ra ngoại quốc thụ
    Sở Liên Lạc/PTT còn có một danh     huấn, v.v... Phòng 35 do Ðại Úy Trần
xưng vỏ bọc khác là “Trung Ương Cục” để     Khắc Kính, Phó Giám Ðốc Sở Liên
đối đầu với “Trung Ương Cục Miền Nam”,     Lạc/PTT kiêm nhiệm cùng với phụ tá
hay “Cục R” của Cộng Sản Bắc Việt. Trụ sở    Trần Lai Miên.
của Sở Liên Lạc/PTT được đặt tại một khu
vực cạnh Bộ Tổng Tham Mưu, gần Nghĩa     Phòng 45 hay Phòng E và còn được
Trang Bắc Việt và Sân Vận Ðộng Quân Ðội.
Ðại Tá Lê Quang Tung và Thiếu Tá Trần     gọi là Sở Bắc, có nhiệm vụ tổ chức
Khắc Kính là 2 người đầu tiên đã bỏ ra rất
nhiều công sức để xây dựng một nền tảng     hệ thống tình báo chiến lược của
vững chắc cho Sở Liên Lạc/PTT, có ảnh      VNCH tại miền Bắc và quốc ngoại.
hưởng trực tiếp đến sự hình thành và hoạt    Trưởng Phòng là Ðại Úy Ngô Thế
động của Sở Bắc và Nha Kỹ Thuật sau này.    Linh, cùng một số các sĩ quan phụ tá
Cũng trong giai đoạn này, Ðại Úy Trần Văn    như Nguyễn Bảo Thùy, Ðỗ Văn Tiên,
Hổ được bổ nhiệm làm Phó Giám Ðốc Sở      Nguyễn Nghệ, v.v… trực tiếp điều
Liên Lạc/PTT trong một thời than ngắn.
Ngày 1 tháng 11 năm 1957, một Liên Ðội     hành.
“hành động” đầu tiên được thành lập, có
danh xưng là Liên Ðội Quan Sát Số 1, đặt   Phòng 55 còn được gọi là Sở Nam,
dưới quyền chỉ huy của Ðại Úy Bùi Thế
Minh và trực thuộc Sở Liên Lạc/PTT. Vào     có nhiệm vụ đặt cán bộ nồng cốt tại
khoảng cuối năm 1958, cơ cấu tổ chức của    miền Nam Việt Nam để xây dựng và
Sở Liên Lạc/PTT gồm có:             thành lập các thành phần kháng chiến
                        nằm vùng, đề phòng trường hợp Cộng
                        Sản Bắc Việt tràn xuống miền Nam.
                        Trưởng Phòng 55 là Nguyễn Qúy
                        Huỳnh, và sau đó là Trần Văn Minh.
                        Phòng 55 hay Sở Nam là tiền thân của
                        Sở Liên Lạc, trực thuộc Nha Kỹ
                        Thuật/BTTM/QLVNCH.

                       Phòng 65 chuyên lo về An Ninh

                        Quân Ðội, kiểm soát những thành
                        phần nội công và gián điệp Cộng Sản.
                        Lê Ðình Ngân, Ðàm Thế Công và
                        Nguyễn Qúy Huỳnh là những người
                        đầu tiên trực tiếp điều hành Phòng 65.

                       Phòng 75 có nhiệm vụ trông coi, thu

                        thập và lưu giữ hồ sơ cùng những tài
                        liệu mật có liên quan đến các hoạt
                        động của Sở Liên Lạc/PTT.

                       Phòng 78 có trách nhiệm về hành

                        chánh và tài chánh, điều hành các
                        ngân khoản trợ cấp cho các hoạt động

Kỷ Niệm 46 Năm Thành Lập Nha Kỹ Thuật / BTTM / QLVNCH (1964 – 2010) 6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11