Page 5 - Tóm Lu?c L?ch S?
P. 5

Đặc San Nha Kỹ Thuật / BTTM / QLVNCH – 2010

  hoạt động tại các vùng chỉ định mà       522 đã vượt sông Bến Hải, dùng tiểu
  thôi. Các tin tức thu lượm được đều       liên tấn công các đồn bót của Cộng
  chuyển về Chính Cục để nơi đây         Sản Bắc Việt và bắn phá các loa
  chuyển giao cho Sở Bảo Vệ khai thác.      phóng thanh ở bờ Bắc sông Bến Hải.
  Ðôi lúc vì lý do khẩn cấp, các Chi Cục     Ðặc biệt vào giữa năm 1955, do sự
  cũng phổ biến các tin tức tình báo cho     phối hợp của hai Sở 422 và 522, Ðại
  các Tiểu Khu liên hệ để tùy nghi xử       Diện Nha Tổng Nghiên Huấn/BQP tại
  dụng.                      Ðệ Nhị Quân Khu đã tổ chức một
                          cuộc hành quân xuyên sơn đầu tiên từ
► Sở Bảo Vệ, còn gọi là Sở 422. Chánh        Bến Hải vào đến Qui Nhơn. Cuộc
                          hành quân xuyên sơn này do Trung
  Sở là Ðại Úy Sang. Một số các sĩ quan      Úy Nông An Pang chỉ huy, kéo dài
  kỳ cựu khác cũng phục vụ tại Sở này       gần 2 tháng và đã khám phá rất nhiều
  như Ðại Úy Nguyễn Văn Thức, năm         hoạt động của Việt Cộng tại vùng
  1955-1956 làm Chi Cục Trưởng (Sở        rừng núi thuộc 3 tỉnh Quảng Nam,
  Bảo Vệ) tại Quảng Ngãi và sau đó        Quảng Ngãi và Bình Ðịnh. Trong suốt
  nhậm chức Quận Trưởng Thủ Ðức          cuộc hành quân, Thiếu Tá Trần Khắc
  vào năm 1960-1962, Trung Úy Nông        Kính, Phó Giám Ðốc Nha Tổng
  An Pang, Thiếu Úy Ðoàn Công Lập,        Nghiên Huấn/BQP đã dùng máy bay
  v.v… Sở này có nhiệm vụ phối kiểm
  và đối chiếu các tin tức của Sở Liên      quan sát L.19 bay không thám và liên
  Lạc gởi qua, bắt giữ các cán bộ Việt      lạc với các đơn vị hành quân. Tại các
  Cộng về khai thác và đồng thời phá       Quân Khu khác, Nha Tổng Nghiên
  hủy các hạ tầng cơ sở của Việt Cộng       Huấn/BQP cũng đều tổ chức các đơn
  trong vùng trách nhiệm. Sở Bảo Vệ có      vị tương tự như ở Ðệ Nhị Quân Khu.
  2 Chi Cục ở Ðà Nẵng và Quảng Ngãi.
  Hai Chi Cục này hoạt động rất hữu        Cuối năm 1956, Nha Tổng Nghiên
  hiệu và đã phá hủy nhiều cơ sở của   Huấn/Bộ Quốc Phòng chính thức giải tán để
  Việt Cộng tại Quảng Nam và Quảng    thành lập Sở Liên Lạc, trực thuộc Phủ Tổng
                      Thống dưới thời Ðệ Nhất Cộng Hòa. Ðại Úy
  Ngãi.                  Lê Quang Tung, lúc bấy giờ đang là Chánh
                      Sở 2 An Ninh Quân Ðội tại Huế, được vinh
► Sở Công Tác, còn gọi là Sở 522. Sở    thăng Thiếu Tá và được bổ nhiệm làm Giám
                      Ðốc Sở Liên Lạc/Phủ Tổng Thống.
  này do Ðại Úy Ðàm Văn Qúy chỉ huy.   Ðại Úy Trần Khắc Kính được thuyên chuyển
  Tất cả quân nhân các cấp của Sở này   qua làm Phó Giám Ðốc. Sở Liên Lạc/PTT có
  đều có bằng nhẩy dù, được trang bị   trách nhiệm tổ chức, tuyển chọn và huấn
  nhẹ như lính Commando của Pháp. Sở   luyện các cán bộ cấp chỉ huy để thành lập
  này hoạt động trong toàn lãnh thổ của  những bộ phận căn bản đầu não của Sở trong
  Ðệ Nhị Quân Khu như phục kích các    cuộc chiến tranh tình báo chiến lược, hay
  đường di chuyển và xâm nhập của các   chiến tranh bất qui ước tại Việt Nam. Như
  toán Việt Cộng, đột kích hay tấn công  danh xưng, Sở Liên Lạc/Phủ Tổng Thống
  để bắt tù binh và tiêu diệt các buổi  không nằm trong hệ thống chỉ huy của Bộ
  họp và hội nghị của cán bộ cao cấp   Tổng Tham Mưu hay Bộ Quốc Phòng, mà
  Việt Cộng cùng nơi đồn trú của các   được đặt dưới sự cố vấn và chỉ đạo trực tiếp
  đơn vị du kích Cộng Sản, v.v… Có
  lần các Sĩ Quan và Hạ Sĩ Quan của Sở

Kỷ Niệm 46 Năm Thành Lập Nha Kỹ Thuật / BTTM / QLVNCH (1964 – 2010) 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10