Page 4 - Tóm Lu?c L?ch S?
P. 4

Đặc San Nha Kỹ Thuật / BTTM / QLVNCH – 2010

 Sở Liên Lạc, còn gọi là Sở 32. Sở       Huấn/Bộ Quốc Phòng tại “Ðệ … Quân Khu”.
                        Thí dụ: Ðại Diện Nha Tổng Nghiên
   này có trách nhiệm thu thập tin thức tình Huấn/BQP tại Ðệ Nhị Quân Khu, năm 1956
   báo, đưa người xâm nhập vào hàng ngũ    do Thiếu Tá Nguyễn Khắc Bình làm đại
   của địch hay ngược lại, lôi kéo người của diện. Nha Ðại Diện chỉ chuyên trách về các
   địch vào hàng ngũ của ta. Ðại Úy      vấn đề hành chánh như thuyên chuyển, thăng
   Nguyễn Khắc Bình (Chuẩn Tướng Tư      thưởng Sĩ Quan, Hạ Sĩ Quan và Binh Sĩ; phụ
   Lệnh Cảnh Sát Quốc Gia kiêm Ðặc Ủy     trách lương bổng, tiếp liệu và tiếp vận; bảo
   Trưởng Phủ Ðặc Ủy Trung Ương Tình     trì và sửa chữa quân xa, vũ khí, quân trang và
   Báo – Ðệ Nhị Cộng Hòa) là Chánh Sở 32   quân dụng, kiêm phụ trách tâm lý chiến và
   đầu tiên.                 các công tác xã hội, v.v… Dưới quyền mỗi
                        Nha Ðại Diện đều có 3 Sở trực thuộc, đặc
 Sở Bảo Vệ, còn gọi là Sở 42. Sở này      trách về chuyên môn như:

   có nhiệm vụ kiểm chứng, đối chiếu các     ► Sở Liên Lạc, còn gọi là Sở 322, hay
   tin tức thu lượm được của Sở Liên Lạc,
   tổ chức hệ thống tình báo phản gián và       Chính Cục (Central). Năm 1955-1956,
   thực hiện các vụ bắt giữ cán bộ Cộng        Chánh Sở 322 là Ðại Úy Phó Thịnh
   Sản hoạt động tại miền Nam Việt Nam.        Trinh và sau đó là Ðại Úy Lê Quang
   Chánh Sở Bảo Vệ hay Sở 42 đầu tiên là       Bình. Trung Úy Nguyễn Văn Diêu
   Nguyễn Ngọc Lâm. Sau khi ông Lâm bị        làm Phụ Tá Hành Chánh (Adjoint
   ám sát chết trên đường Pasteur, Ðại Úy       Administratif), Trung Úy Nguyễn
   Trần Văn Thăng được chỉ định thay thế       Hứa Luật làm Phụ Tá Chuyên Môn
   chức vụ Chánh Sở 42.                (Adjoint Technique). Dưới Chính Cục
                            (Central) tại mỗi tỉnh còn có một Chi
 Sở Công Tác, còn gọi là Sở 52. Sở           Cục gọi là Antenne. Thí dụ: Chi Cục
                            Quảng Trị – Ðông Hà do Trung Úy
   này có trách nhiệm tổ chức các cuộc        Nguyễn Hào làm Chi Cục Trưởng.
   hành quân thám sát, đột kích hoặc tấn       Chi Cục Thừa Thiên – Huế do Trung
   công vào các mật khu của Cộng Sản.         Úy Phan Cảnh Tuân rồi đến Thiếu Úy
                            Phan Chí Cang làm Chi Cục Trưởng.
    Các danh xưng Sở Liên Lạc, Sở Bảo        Chi Cục Ðà Nẵng do Trung Úy
Vệ và Sở Công Tác đã ra đời từ đây trong cơ       Nguyễn Văn Tùng làm Chi Cục
cấu tổ chức của Nha Tổng Nghiên Huấn/Bộ         Trưởng. Chi Cục Hội An (Faifoo) do
Quốc Phòng vào khoảng tháng 2 năm 1955.         Trung Úy Nguyễn Hòa làm Chi Cục
Tuy nhiên, 3 Sở này đã phải trải qua rất        Trưởng. Chi Cục Quảng Ngãi do
nhiều thay đổi trong cơ cấu tổ chức, nhiệm       Trung Úy Nguyễn Văn Bửu rồi Thiếu
vụ, đường lối và phương cách hoạt động         Úy Phan Văn Trang làm Chi Cục
trước khi trở thành những bộ phận tình báo       Trưởng. Năm 1955-1956 chưa thành
chiến lược của Nha Kỹ Thuật, trực thuộc Bộ       lập Chi Cục tại Bình Ðịnh và Qui
Tổng Tham Mưu/QLVNCH trong thời Ðệ           Nhơn vì lúc đó Việt Cộng đang tập
Nhị Cộng Hòa. Cũng xin nói thêm, ngoài các       kết ở Sa Huỳnh. Các Chi Cục của Sở
cơ sở ở Trung Ương (đặt tại Sàigòn), Nha        Liên Lạc chuyên trách về tình báo. Do
Tổng Nghiên Huấn/Bộ Quốc Phòng còn           đó, các Chi Cục này chỉ tuyển mộ,
thành lập ở mỗi Quân Khu một “Nha Ðại          huấn luyện và gởi các mật báo viên
Diện”, gọi là Ðại Diện Nha Tổng Nghiên

Kỷ Niệm 46 Năm Thành Lập Nha Kỹ Thuật / BTTM / QLVNCH (1964 – 2010) 4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9