Page 3 - Tóm Lu?c L?ch S?
P. 3

Đặc San Nha Kỹ Thuật / BTTM / QLVNCH – 2010

do Thủ Tướng Ngô Ðình Diệm lãnh đạo.      Binh Sĩ cho chính phủ Ngô Ðình Diệm vào
Ở miền Nam, sau khi đã ổn định tình hình    ngày 11/2/1955.
chính trị, quân sự và phát triển kinh tế, Ông
Ngô Ðình Nhu, trong vai trò cố vấn chính trị        Đại Tướng Nguyễn Khánh
cho Tổng Thống Ngô Ðình Diệm đã đề ra
chủ thuyết “Cần Lao Nhân Vị”, thành lập        Cũng trong thời gian này, chính phủ
Ðảng Cần Lao và quốc sách “Ấp Chiến      Ngô Ðình Diệm bắt đầu tổ chức lại quân đội,
Lược”, đánh bại “Chiến Tranh Du Kích” của   lấy tên là Quân Ðội Quốc Gia Việt Nam,
Cộng Sản Bắc Việt tại miền Nam Việt Nam.    thành lập Bộ Tổng Tham Mưu, bổ nhiệm các
Song song với hai chính sách nói trên     cấp chỉ huy cùng cải tổ lại các Quân Binh
(khoảng năm 1960), Ông Ngô Ðình Nhu còn    Chủng trong quân đội. Cũng xin nói thêm
đề xướng – với sự góp ý của Ðại Tá Lê     rằng, trong thời gian Quân Ðội Cộng Sản tập
Quang Tung, Giám Ðốc Sở Liên Lạc/Phủ      kết ra Bắc theo tinh thần của Hiệp Ðịnh
Tổng Thống và Ðại Úy Ngô Thế Linh,       Genève, họ đã để lại một số cán bộ nồng cốt
Trưởng Sở Bắc thành lập “Phong Trào      và chôn dấu một số lớn vũ khí để xử dụng
Gươm Thiêng Ái Quốc” (Sacred Sword       sau này. Ðặc biệt là tại Liên Khu 5 (Nam,
Patriotic League) nằm trong Mặt Trận Giải   Ngãi, Bình, Phú).
Phóng Miền Bắc (North Viet Nam Liberation
Front) để làm hậu thuẫn cho chính phủ Ngô       Ðể tiếp tục theo dõi và khám phá hầu
Ðình Diệm chống lại Mặt Trận Giải Phóng    ngăn chận các hoạt động của Cộng Sản tại
Miền Nam do Cộng Sản Bắc Việt dựng lên     miền Nam Việt Nam, chính phủ Ngô Ðình
tại miền Nam, nhằm chống phá chính phủ     Diệm thành lập một cơ quan tình báo khác
VNCH. “Phong Trào Gươm Thiêng Ái        lấy tên là “Nha Tổng Nghiên Huấn” trực
Quốc” chỉ dành riêng cho Sở Bắc thuộc Sở    thuộc Bộ Quốc Phòng. Thiếu Tá Lê Văn
Liên Lạc/PTT (sau này đổi thành Sở Khai    Lung, nguyên Giám Ðốc Phòng 6 được vinh
Thác Ðịa Hình/Phủ Tổng Thống rồi đến Nha    thăng Trung Tá và được bổ nhiệm làm Giám
Kỹ Thuật/BTTM/QLVNCH) mà thôi.         Ðốc Nha Tổng Nghiên Huấn/Bộ Quốc
                        Phòng. Ðại Úy Trần Khắc Kính được thuyên
    Như đã đề cập ở trên, trước khi Hiệp  chuyển từ Quảng Ngãi về làm Phó Giám
Ðịnh Genève, trong quân đội Liên Hiệp Pháp   Ðốc. Nha Tổng Nghiên Huấn có 3 Sở chính:
đã có một cơ quan gọi là Phòng 6. Ðây chỉ là
danh xưng vỏ bọc (cover name) của một cơ
quan gián điệp và phản gián mà người Pháp
gọi là “Sixième Bureau”. Trụ sở của Phòng 6
đặt tại Bà Chiểu thuộc tỉnh Gia Ðịnh, hoạt
động dưới quyền của Thiếu Tá Nguyễn
Khánh (Cựu Ðại Tướng). Ngày 8/9/1954,
Thiếu Tá Khánh bàn giao Phòng 6 lại cho
Trung Tá Trần Ðình Lan. Trung Tá Lan theo
nhóm của Thiếu Tướng Nguyễn Văn Hinh
thân Pháp, toan lật đổ chính phủ Ngô Ðình
Diệm nhưng bất thành và do đó, Trung Tá
Lan phải trốn qua Pháp. Nhân dịp quân đội
Pháp rút khỏi Việt Nam, người Pháp đã
chuyển giao một số Sĩ quan, Hạ Sĩ quan và

Kỷ Niệm 46 Năm Thành Lập Nha Kỹ Thuật / BTTM / QLVNCH (1964 – 2010) 3
   1   2   3   4   5   6   7   8