Page 2 - Tóm Lu?c L?ch S?
P. 2

Đặc San Nha Kỹ Thuật / BTTM / QLVNCH – 2010

 Thiếu Tá Lữ Triệu Khanh, nguyên Chánh Văn Phòng Giám Ðốc Nha Kỹ Thuật / BTTM /
  QLVNCH

 Thiếu Tá Nguyễn Phan Tựu, nguyên Huấn Luyện Viên Biệt Kích / Trung Tâm Huấn
  Luyện Long Thành; nguyên Chỉ Huy Trưởng Ðoàn Công Tác 72 / Sở Công Tác / Nha
  Kỹ Thuật

 Ðại Úy Nguyễn Hùng Trâm, nguyên Huấn Luyện Viên Biệt Kích / Trung Tâm Huấn
  Luyện Long Thành; nguyên Liên Toán Trưởng / Ðoàn Công Tác 75 / Sở Công Tác /
  Nha Kỹ Thuật

 Thiếu Tá Nguyễn Hữu Hà, nguyên Chỉ Huy Trưởng Biệt Hải / Sở Phòng Vệ Duyên Hải;
  nguyên Trưởng Phòng 4 / Sở Công Tác / Nha Kỹ Thuật

đã cung cấp một số chi tiết quan trọng để bài viết thêm phần hoàn chỉnh.

   Trần Kim Khánh / Nha Kỹ Thuật / Bộ Tổng Tham Mưu / QLVNCH
           Bùi Thượng Khuê / Thế Hệ 2 Nha Kỹ Thuật
             Cùng Hợp Soạn – Mùa Hội Ngộ 2010

    Theo các bài viết của một số qúy Niên     Thực ra, trước khi Hiệp Ðịnh Genève
Trưởng trong đại gia đình Nha Kỹ Thuật (kể   được ký kết vào ngày 20/7/1954, người Pháp
từ đây được viết tắt trong bài này là “NKT”)  đã thành lập một cơ quan “Gián điệp và Phản
cùng với sự giải mật của những tài liệu trong Gián” (Comité d’espionage et Contre
Văn Khố và Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ trong     espionage), còn có tên gọi là Sixième Bureau
những năm gần đây, có liên quan đến cuộc    hay Phòng 6 để theo dõi hoạt động của Ðảng
chiến tranh ngoại lệ (unconventional      Cộng Sản và các đảng phái quốc gia khác
warfare) tại Việt Nam thì NKT được hình    chống Pháp tại Việt Nam. Tuy nhiên, sau
thành trong khoảng thời gian từ đầu năm    ngày quân Pháp rời Việt Nam, số mật báo
1957 – dưới một tên khác – và dưới danh    viên do Pháp tuyển mộ và huấn luyện đều
nghĩa một bộ phận trực thuộc Sở Liên      không được Pháp bàn giao cho chính phủ
Lạc/Phủ Tổng Thống, sau đó là Sở Khai     Việt Nam thời đó!?
Thác Ðịa Hình/Phủ Tổng Thống, và mãi cho
đến đầu năm 1964 mới được chính thức gọi        Sự hoạt động của các cơ quan tình báo
là Nha Kỹ Thuật (Strategic Technical      cùng với những biến chuyển quan trọng về
Directorate – STD), trực thuộc Bộ Tổng     chính trị lẫn quân sự dưới thời Ðệ Nhất Cộng
Tham Mưu/QLVNCH.                Hòa do Hoa Kỳ chủ trương và thực hiện đã
                        ảnh hưởng đến vận mạng của quốc gia và
    Nha Kỹ Thuật là một cơ quan tình báo  dân tộc chúng ta, nói chung, đồng thời có
chiến lược tối mật của VNCH. Cơ quan này    liên hệ mật thiết đến sự hình thành và phát
chịu sự giám sát trực tiếp của Ðại Tướng Cao  triển của Nha Kỹ Thuật, nói riêng.
Văn Viên – Tổng Tham Mưu Trưởng /
QLVNCH kể từ ngày thành lập cho đến lúc        Hiệp Ðịnh Genève chia đôi đất nước,
cùng tất cả các Quân Binh Chủng khác của    lấy vĩ tuyến 17 (sông Bến Hải) làm ranh giới
QLVNCH bị bức tử ngày 30/4/1975.        tạm thời của hai miền Nam-Bắc. Miền Bắc,
                        theo Xã Hội Chủ Nghĩa do Hồ Chí Minh
                        lãnh đạo. Miền Nam, theo Thế Giới Tự Do

Kỷ Niệm 46 Năm Thành Lập Nha Kỹ Thuật / BTTM / QLVNCH (1964 – 2010) 2
   1   2   3   4   5   6   7