Page 6 - DACSAN-2014
P. 6

ĐẠI HỘI XI NHA KỸ THUẬT 2014

Bài viết với mục đích chỉ cố gắng tổng hợp và sơ lược về một đơn vị “bí mật” mà đến nay, trên 50
năm, nhất là sau ngày ly tán 30/4/1975 vẫn chưa có được tài liệu (văn bản) chính thức về sự hình

           thành và hoạt động của đơn vị này – đơn vị Nha kỹ thuật/Bộ TTM.

Sau hai năm hiệp định Genève 1954 đình chiến      Từ năm 1960, bắt đầu hoạt động tình báo xâm
và tổng tuyển cử bất thành. Miền Bắc CSBV có ý     nhập miền Bắc. Cơ quan “Combined Studies”
đồ xâm lăng thôn tính miền Nam. Và miền Nam       thuộc tòa đại sứ Mỹ Saigon phối họp đảm trách
(VNCH) có Mỹ trợ giúp, cũng cố ngăn chặn và       với sự điều động, hổ trợ từ cơ quan Tình báo
tiến ra Bắc. Một đơn vị gọi là “Sở Khai Thác Địa    trung ương HK (CIA) – Central Intelligence
Hình” (SKTĐH) trực thuộc phủ tổng thống (Ngô      Agency - giúp về kỹ thuật, huấn luyện và tài trợ
đình Diệm) được hình thành, và kể từ 1960        chi phí, cung cấp mọi thứ cho công tác hoạt
chính thức hoạt động. Một đơn vị “bí mật” hoạt     động.
động tình báo – tình báo chiến trường - bằng
hoạt động quân sự, đưa toán (ít người) xâm       Sở KTĐH do đại tá Lê quang Tung chỉ huy, phụ tá
nhập vào vùng địch (cả miền Bắc lẫn miền Nam).     là đ/t Trần khắc Kính. Có một cơ quan trực thuộc
                            có tên gọi là Sở Liên Lạc trực thuộc phủ tổng
Nội bộ SKTĐH có 10 phòng được mang tên         thống. Một đại đội liên binh phòng vệ do đ/úy Lê
bằng 10 chữ là: KHIEM QUANG. Chỉ là một hợp       quang triệu (em Lê quang Tung) chỉ huy.
từ, mà tách ra là từng Phòng, Ban nhỏ, được
phân công hoạt động. Và Phòng “E” gọi là “Sở      Sở Liên Lạc (một tên gọi khác của SKTĐH?) có 3
Bắc”, cũng được gọi với bí số Phòng 45, đặc       bộ phận đơn vị chính yếu: Sở Bắc, Sở Nam, và
trách hoạt động thu thập tin tức tình báo bên kia    Liên đội quan sát 1:
vĩ tuyến 17 (phía Bắc), các hệ thống xâm nhập
vào Nam (của địch) cũng như các vùng thuộc          Sở Bắc: có tên gọi là Phòng 45, do đại úy
quốc gia đệ tam, quốc gia bạn Camboge và Lào.          Ngô thế Linh, bí danh là “Bình” điều khiển.

                               Sở Nam: hoạt động bên trong - nội địa, có
                                 tên bí số là Phòng 55. Đ/úy Trần văn Minh
                                 chỉ huy.

                          -7-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11