Bài Viết

30 tháng 04!

trong: Bài Viết
Thích: (0)
Không Thích: (0)

Cho tôi xin thước vải thô màu trắng

Quấn ngang đầu buộc chặt nổi hờn căm

Ba mươi tháng tư một chín bảy lăm

Vành khăn sô chít tang ngày Quốc Hận.

              
72 SCT/NKT Ngôn Nguyễn

No comments yet...

Leave your comment

12637

Character Limit 400